Alle personages in dit verhaal zijn fictief, behalve Arnulf van Gent,  koning Otto van het heilige roomse rijk, en diens broer, de aartsbisschop van Keulen. Aangezien dit verhaal zich afspeeld in een ver verleden, toen de huidige provincie Friesland nog onbedijkt was en voor het grootste gedeelte bedekt was met een dikke veenlaag, waarop bewoning niet mogelijk was, heb ik een poging gedaan om het landschap te reconstrueren. Hiervoor heb ik vele verslagen  van booronderzoek van de bodem op vele plekken in Friesland geraadpleegd, en van archeologische opgravingen. En de publikaties van Nelleke Ijsenagger waren een grote bron van inspiratie om het leven op de kleivlakten en kwelders te rekonstrueren. Ik heb zelf mijn conclusies getrokken van hetgeen ik onderzocht heb, en die komen niet overeen met wat er in de geschiedenisboeken staat. Ik ben dan ook niet iemand die klakkeloos alles aanneemt wat een ander zegt, maar zelf op onderzoek uitgaat.

Wat betreft de oude Germaanse religie is het ook een kwestie van reconstrueren, omdat van vooral deze streken er niets is opgeschreven waardoor de oude kennis verloren is gegaan.